Al 21 jaar uw partner in klassikale en inCompany ICT-opleidingen.

Naar welke cursus ben je op zoek?

Inschrijvingen

0

Offertelijst

0

Menu

Privacy Policy

CompuAct Opleidingen Nederland B.V., gevestigd aan Vincent van Goghweg 85, 1506 JB te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.computertraining.nl
Vincent van Goghweg 85
1506 JB Zaandam
+31 075 750 36 39

Mathieu Bruens is de Functionaris Gegevensbescherming van CompuAct opleidingen Nederland B.V. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij formulieren waar u zelf persoonsgegevens opgeeft, zijn verplichte velden aangegeven met een asterisk (*). Alle velden waar dit niet staat, hoeft u niet verplicht in te vullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een systeem met gekoppelde database dat ontwikkeld is door CompuAct opleidingen Nederland B.V. en ook beheerd wordt door voornoemde organisatie. De gegevens worden opgeslagen op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens van formulieren worden alleen gelezen door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– CompuAct opleidingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CompuAct opleidingen B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
– Persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer en aanverwante gegevens gerelateerd aan de te volgen of gevolgde traingen worden voor de duur van 3 jaar opgeslagen, voor de uitvoering van een overeenkomst en kernwerkzaamheden.

Delen van persoonsgegevens met derden
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt het delen van deze gegevens met Cadix, de samenwerkingspartner voor het verzorgen van AutoDesk cursussen. De privacyverklaring van Cadix is te lezen op https://www.cadix.nl/privacy-statement. Hieronder valt ook het delen van deze gegevens met MailChimp, voor het verzenden van mailings met marketingdoeleinden. De privacyverklaring van MailChimp is te lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uiteraard verwijderen wij deze gegevens en bijbehorende correspondentie na afloop van het aanleveren van de gegevens.

CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CompuAct opleidingen Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (franchisers) nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 075 750 36 39 of via [email protected]

Download gratis de brochure!

Bel me terug